Μεγάλη μπίζνα το "μεταναστευτικό" για τις ΜΚΟ - Κακοδιαχείριση σε πρόγραμμα φιλοξενίας ανηλίκων προσφυγών στην Ελλάδα - Τι δεν έκανε ΜΚΟ

 


Κακοδιαχείριση σε πρόγραμμα παροχής φιλοξενίας και άλλων υπηρεσιών σε ασυνόδευτους ανηλίκους πρόσφυγες, το οποίο υλοποίησε Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ) στην Ελλάδα εντόπισε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, αναγκάζοντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επέμβει για να διορθωθούν τα κακώς κείμενα.


Σύμφωνα με απολογιστικά στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στην Ελλάδα, υπέβαλε σε έλεγχο ένα χρηματοδοτηθέν από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) έργο, το οποίο υλοποίησε μη ΜΚΟ. Αφορούσε στην παροχή φιλοξενίας και άλλων υπηρεσιών (σίτιση, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, δραστηριότητες αναψυχής, συμβουλευτική κ.λπ.) σε ασυνόδευτους ανηλίκους σε δομές που βρίσκονται σε τέσσερις πόλεις της Ελλάδας.

Η ΜΚΟ έλαβε χρηματοδότηση βάσει τυποποιημένου ημερήσιου μοναδιαίου κόστους για κάθε φιλοξενούμενο ασυνόδευτο ανήλικο. Ωστόσο, στους εσωτερικούς κανόνες των δομών δεν προβλέπονταν σαφείς δείκτες βάσει των οποίων η ΜΚΟ να αποδεικνύει τόσο την παροχή ορισμένων υπηρεσιών που καλύπτονται από το τυποποιημένο μοναδιαίο κόστος (παραδείγματος χάριν εποπτεία, οργάνωση δραστηριοτήτων, καθαρισμός, σίτιση) όσο και την επαρκή ποιότητα αυτών. Επομένως, η ΜΚΟ δεν ήταν σε θέση να αποδείξει ότι είχε πράγματι παράσχει τις υπηρεσίες αυτές στο κατάλληλο επίπεδο.

Ένα άλλο πρόβλημα έγκειτο στην παραμονή στις δομές νέων μετά την ενηλικίωσή τους χωρίς τη δέουσα αιτιολόγηση (παραδείγματος χάριν σχολική φοίτηση, πρόβλημα υγείας)

Η Κομισιόν έλαβε υπόψη τις ελλείψεις που εντόπισε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και ανάγκασε την αρμόδια αρχή να προετοιμάσει χάρτη πορείας για την αντιμετώπιση των διαπιστωθέντων ζητημάτων, βάσει του οποίου οι ελληνικές αρχές ξεκίνησαν την υλοποίηση μιας σειράς δράσεων επικεντρωμένων στην επικαιροποίηση του νομικού πλαισίου και των τυποποιημένων διαδικασιών λειτουργίας των εγκαταστάσεων φιλοξενίας για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού, καθώς και στην προώθηση μεθοδολογιών για την καταγραφή και την αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τους φορείς υλοποίησης και στην υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών και διαδικασιών συνεχούς βελτίωσης.

Επιπροσθέτως, ελήφθησαν μέτρα με στόχο τη βελτίωση του συστήματος παραπομπής και υποβολής εκθέσεων μέσω μιας κεντρικής προσέγγισης, ιδίως με τη συμμετοχή της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ελλάδα.

Πλέον , οι διοικητικές διαδικασίες που απαιτούνται για τη μετάβαση ενός νεαρού ενηλίκου σε άλλο πρόγραμμα φιλοξενίας ξεκινούν 4 μήνες προτού ο ενδιαφερόμενος ενηλικιωθεί. Οι ειδικές περιπτώσεις εκτιμώνται κατά περίπτωση, συμπεριλαμβανομένων παιδιών που πρέπει να τελειώσουν το σχολείο, αλλά και νεαρών ενηλίκων για τους οποίους οι διοικητικές διαδικασίες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

0 Σχόλια